Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trân trọng thông báo tết quả xét tuyển viên chức năm 2020. Chi tiết, toàn văn thông báo tải tại đây.

  • 12/25/2020 8:49:58 AM