Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu biển và hải đảo nhiệm kỳ 2019-2024

Được sự nhất trí của Chi ủy, Lãnh đạo Viện, theo Kế hoạch số 02/KH-CĐCSTC ngày 11/3/2019 của BCH Công đoàn Tổng cục, 13h30 chiều ngày 04/5/2019 BCH CĐCSTV Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024

Mở đầu, Đại hội đã nghe báo cáo Tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024 do đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 trình bày. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Những thành tích đã đạt được do nhận thức đúng đắn của BCH Công đoàn về cách thức và nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với hoạt động của chính quyền. Công tác công đoàn đã thực hiện theo đúng mục đích và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; BCH Công đoàn đã hoạt động thực sự vì lợi ích của cán bộ, viên chức trong Viện. BCH Công đoàn có sự đoàn kết, nhất trí trên cơ sở bàn bạc trao đổi thống nhất về công tác của công đoàn và của đơn vị. Hoạt động của BCH đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi uỷ, lãnh đạo Viện và BCH Công đoàn trong hoạt động của Viện trên tinh thần dân chủ và đó là nhân tố quyết định đến sự thắng lợi, ổn định và phát triển của cơ quan. Đồng thời, nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho công đoàn viên trong việc chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được tổ chức. Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xã hội, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ viên chức trong đơn vị đã được tổ chức chu đáo, có trách nhiệm. BCH Công đoàn đã thể hiện tính năng động trong việc động viên các công đoàn viên là các chủ nhiệm đề tài và các cá nhân ủng hộ cho hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, và các hoạt động khác của Công đoàn. 

Đ/c Phạm Văn Thịnh Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn vẫn còn một số hạn chế, do đặc thù là đơn vị có chức năng chủ yếu là nghiên cứu nên hoạt động công đoàn chưa thật sự sôi nổi, chủ yếu vẫn là thực hiện các chủ trương của công đoàn cấp trên trong công tác thi đua, công tác xã hội, công tác văn thể. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCH Công đoàn tuy đã được nâng lên so với trước đây, song chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Quỹ công đoàn chỉ là kinh phí từ công đoàn phí của các công đoàn viên nên rất hạn hẹp do đó việc chủ động tổ chức chăm lo đời sống, các sinh hoạt chung cho công đoàn viên cũng rất hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do việc kiểm tra thực hiện kế hoạch công tác của BCH Công đoàn đối với các tổ công đoàn còn nặng về động viên, chưa thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém tồn tại để khắc phục; đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác công đoàn không nhiều; kinh phí cho các hoạt động còn hạn chế; cơ sở hạ tầng chật hẹp.

 

Các đại biểu, công đoàn Viên phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới 2019-2024 gồm 5 đồng chí. Phương hướng hoạt động chủ yếu trong nhiệm kỳ tới nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng.

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 cùng tập thể Lãnh đạo Viện

Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn phát biểu tại Đại hội


  • 5/4/2019 10:09:05 AM