Xây dựng bản đồ nhạy cảm dầu tràn trong khắc phục sự cố tràn dầu

Bản đồ nhạy cảm tràn dầu là một công cụ không thể thiếu được để phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Mức độ nhạy cảm trên các bản đồ nhạy cảm môi trường cho biết tầm quan trọng của các khu vực khác nhau và sự cần thiết phải ưu tiên ứng cứu những khu vực...

Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm

Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường...

Ứng dụng mô hình MIKE 21 trong việc dự báo tác động, nguy cơ rủi ro cho môi trường biển do vật chất nạo vét đề nghị nhận chìm

Theo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, “nhận chìm ở biển” được định nghĩa là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các vật, chất được nhận chìm ở biển. Theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hoạt động này chỉ...