Các hoạt động tư vấn, dịch vụ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách về biển và hải đảo; nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, cung cấp dịch vụ, tư vấn về khoa học, công nghệ biển, quản lý biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.

Căn cứu vào những chức năng nhiệm vụ được giao, các hoạt động tư vấn, dịch vụ Viện đang triển khai bao gồm các lĩnh vực:

  • - Tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường
  • - Tư vấn thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển cho các tỉnh ven biển.
  • - Dịch vụ khảo sát, thu thập, lấy mẫu, đo đạc môi trường biển, hải dương học như sóng, gió, dòng chảy...
  • - Tư vấn, xây dựng quy hoạch, kế hoạch cho các tỉnh ven biển như không gian biển, kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ...
  • 10/27/2020 2:23:59 AM