Phát triển bền vững kinh tế biển

Báo cáo Thứ trưởng Trần Quý Kiên về việc hoàn thiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Vụ Kế hoạch Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại cuộc họp, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục...

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Nghị quyết số 26/NQ-CP gồm 3 phần chính: (1) Mục đích, yêu cầu; (2) Nội dung, giải pháp; (3) Tổ chức thực hiện và Phụ lục là Bảng tổng hợp danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể như sau:

1.  Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích

(i) Đối với Kế...

Chiến lược phát triển kinh tế biển

Trước hết là dầu khí với trữ lượng khoảng từ 3 đến 4 tỉ tấn dầu qui đổi, cùng các loại khoáng sản có giá trị khác như than, sắt, ti tan, cát thuỷ tinh. Bên cạnh đó là nguồn lợi hải sản với chủng loại rất phong phú, đa dạng, có tổng trữ lượng khoảng từ 3 đến 4 triệu...